Reklamační řád

Liftmade s.r.o., Šlaounova 331/20s. 703 00 Ostrava Vítkovice IČO:06142320. DIČ:CZ061423220 (dále též jen „Liftmade“ nebo „Prodávající“).

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Zákazníkem internetového obchodu Liftmade.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

Zboží splňuje vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Zboží se hodí k účelu, který pro její použití .Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a to odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze.

Byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

Práva z odpovědnosti za vady zboží

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu).

Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží kdy zboží opustí sklad.

Reklamaci zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně ve všech pobočkách Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu provozovny a skladu: Liftmade s.r.o., Hukovice 56, 742 13

V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu doručí reklamační formulář prodávajícímu, a to osobně nebo elektronickou poštou (e-mailem na adresu: obchod@liftmade.cz) - doručení reklamovaného zboží včetně příslušenství prodávajícímu na adresu servisního místa, (která je také uvedena v reklamačním protokolu ZDE) na adresu Liftmade s.r.o., Hukovice 56, 742 13 Bartošovic.

Reklamační řízení

Prodávající vydá v den zahájení reklamačního řízení kupujícímu doklad o přijetí reklamace ve vhodné formě určené prodávajícím, kde je povinen uvést vady zboží a den zahájení reklamačního řízení. Tento doklad slouží kupujícímu jako doklad k opětovnému vyzvednutí reklamovaného zboží.

Prodávající vyřídí reklamaci v termínu do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení, o čemž vydá kupujícímu písemný doklad.

Zákazník by měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.Liftmade.cz a to fakturou a vyplněným formulářem.

Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

 • prodávající zajistí odstranění vady
 • pokud nelze vada odstranit, prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat)

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o vícekrát než jednou opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o více jak tři různé odstranitelné vady, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci následovně:

 • výměnou zboží za zboží jiné, funkční, dle domluvy se zákazníkem ve stejné hodnotě
 • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží

O výsledku reklamace bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že reklamace bude zamítnuta, zboží si kupující odveze na vlastní náklady nebo využije přepravu, kterou zajistí prodávající; jedná se o placenou službu a zboží tak bude doručeno na dobírku v předem určené ceně.

V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží, rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající může zaslat předmětné zboží na odborné posouzení znalci.

V případě, že odborné posouzení bude obsahovat určení neoprávněnosti reklamace zboží kupujícím (tj. dojde k učení, že za nahlášenou vadu neodpovídá prodávající anebo že zboží nemá vady) (dále jen "neoprávněná reklamace"), nese kupující veškeré náklady:

 • prodávajícího
 • třetí osoby vykonávající servis zboží a znalce
 • náklady zejména na přepravu zboží mezi kupujícím, prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem a veškeré náklady na vyhotovení posouzení reklamace prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem (dále jen "náklady z neoprávněné reklamace").

Ve lhůtě 10 dnů od zaslání seznamu nákladů z neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit prodávajícímu všechny účelně vynaložené náklady a to oproti faktuře.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • Mechanickým poškozením zboží
 • Prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno
 • Elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
 • Prokazatelně nesprávným užíváním
 • Užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu
 • Užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání
 • Prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.
 • Prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou.
 • Pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 • Opotřebením způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 • Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.
 • Nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu.
 • Uplynutím záruční doby zboží.
 • Poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo platnými bezpečnostními předpisy.
 • Poškozením zboží nevyhnutelnými nebo nepředvídatelnými událostmi.